Wysokość wynagrodzenia każdorazowo ustalana jest w umowie z Klientem i zależy od rodzaju sprawy oraz nakładu pracy, jaki będzie konieczny przy prowadzeniu sprawy. Zasady płatności wynagrodzenia również ustalane są indywidualnie z każdym Klientem, przy czym najczęściej stosowane formy to:

  • wynagrodzenie ryczałtowe (określone konkretną kwotą) płatne przy zleceniu sprawy w całości bądź części
  • wynagrodzenie określone stawką godzinową

Koszt sporządzenia opinii pisemnej jest uzależniony od stopnia skomplikowania kwestii będącej przedmiotem opinii i jest ustalany indywidualnie. Koszty zastępstwa procesowego są ustalane indywidualnie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Honorarium nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów podróży poza teren Trójmiasta. Dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i wskazania we wniosku konkretnego adwokata z prośbą o wyznaczenie tej osoby do prowadzenia sprawy.